Privacy Statement Ton Smits Huis

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 24 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegeven door bedrijven, instellingen en instanties in de EU uniform te regelen. Dit leidt tot versterking en uitbreiding van privacy-rechten, maar geeft ook meer verantwoordelijkheid aan organisaties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en handelt deze administratief af

Zoals gedefinieerd in de AVG is in deze het bestuur van Stichting Ton Smits als ‘verwerker’ in de zin van AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De Stichting Ton Smits verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy statement. De administratieve afhandeling binnen onze organisatie ligt in handen van de penningmeester en  assistent administratie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Ton Smits

Onze vrienden, donateurs en vrijwilligers hebben te gelden als ‘verantwoordelijke’ in de zin van AVG. De Stichting Ton Smits is in het bezit van de volgende persoonsgegevens van onze vrienden, donateurs en vrijwilligers:

 • Naam
 • Adressen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Bank-/gironummers (van donateurs en vrienden)

Van wie verwerkt Stichting Ton Smits persoonsgegevens

Stichting Ton Smits verwerkt gegevens van

 • Vrienden en donateurs van Museum Ton Smits Huis
 • Vrijwilligers werkzaam bij Museum Ton Smits Huis

Waarvoor gebruikt Stichting Ton Smits uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor :

 • Toezending jaaroverzicht museum Ton Smits Huis
 • Verzoek om een jaardonatie van donateur/vriend museum Ton Smits Huis
 • Bedankkaart donatie mede te gebruiken als entree als donateurs/vriend
 • Nieuwsbrieven/aankondiging tentoonstelling
 • Uitnodiging officiële opening tentoonstelling

Hoe bewaart Stichting Ton Smits de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u hebben worden bewaard in een database. Stichting Ton Smits treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen.  Zo is de database beveiligd met  gebruikersnamen en wachtwoorden. Daarbij kan de database uitsluitend worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, namens Stichting Ton Smits toegang toe kunnen hebben.

Periode van bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot een jaar na opzegging (als vriend, donateur en/of vrijwilliger). Al uw persoonsgegevens worden daarna door ons verwijderd uit de database. Desgewenst zullen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens omgaand verwijderen.

Het delen van gegevens

Er vindt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden plaats. Voor zover persoonsgegevens gedeeld worden, dan zijn derden daarbij onderworpen aan onderhavige privacy statement.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Stichting Ton Smits informeert de betrokken vriend, donateur en/of vrijwilliger zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Privacy beleid

Stichting Ton Smits behoudt zich het recht voor om binnen de wettelijke kaders wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Indien zulks het geval is, wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd en zal de aangepaste tekst te lezen zijn op onze website.

Welke zijn de gehanteerde regels

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Ton Smits gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Meer specifiek is de AVG van toepassing.

Recht om toegang te vragen tot de gegevens in ons bezit

U heeft het recht bij onze administratie informatie te vragen over uw in ons bezit zijnde persoonsgegevens alsook de aangereikte persoonsgegevens te wijzigen.

Een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij Ton Smits Huis,

Jacob Reviuslaan 25, 5644 TP Eindhoven of via info@tonsmitshuis.nl